Mesto pre ľudí..

..ktorí tu chcú pracovať a bývať:

 • Samospráva musí vytvoriť podmienky na to, aby sme umožnili pôsobenie veľkých, no najmä serióznych firiem v našom meste. To všetko s prehľadným financovaním a zodpovedným prístupom. Je však potrebné zabezpečiť, aby v prvom rade  mali prácu bardejovskí živnostníci a firmy. Preto musíme vytvárať podmienky najmä tým, ktorí tu reálne platia dane už dnes.
 • Vytvoriť podmienky na to, aby  mestské podniky mohli vyrábať vlastné produkty. Zabezpečíme tak prácu nielen odborným zamestnancom, ale aj dlhodobo nezamestnaným.  Práca pre sociálne slabších obyvateľov bude podmienená dochádzkou ich detí do školy, s čím súvisí lepšia komunikácia medzi oddeleniami MSÚ a školami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Predídeme tiež podozreniam, ktoré sprevádzajú výbery cudzích firiem na rekonštrukcie.
 • Investície z grantov Európskej únie smerovať do technického vybavenia mesta.  Tak, aby sme aj po skončení možnosti čerpať eurofondy mohli svojpomocne rekonštruovať a udržiavať naše mesto.
 • 150  nových pracovných miest  prinesie v blízkej budúcnosti firma KAMAX. Budú to pracovné miesta pre vývojárov a odborných zamestnancov. Mesto môže túto investíciu podporiť príjazdovou cestou, autobusovou zastávkou k firme a jednoduchým protipovodňovým valom, ktorý umožní vznik ďalších firiem v tejto časti mesta. Umožníme tiež rozvoj duálneho vzdelávania v spolupráci s viacerými strednými školami v meste.
 • Modernizovanie a zefektívnenie prevádzky mestských podnikov.
 • Vytvárať podmienky na tvorbu pracovných miest v meste, aby sme zabránili odchodu šikovných ľudí pracovať inam. Bardejov je ideálne mesto pre rodiny s deťmi. Je mestom s relatívne nízkou kriminalitou, s dostatočne veľkými oddychovými zónami, ktoré budeme naďalej rozširovať. Je však nutné zabezpečiť, aby bol aj mestom s fungujúcim trhom práce.
 • Vytvoriť podnikateľský inkubátor v jednej z budov patriacich mestu. Začínajúci živnostníci s trvalým pobytom v Bardejove, resp. firmy s tunajším miestom podnikania tu budú mať možnosť prvý rok svojho pôsobenia fungovať bez nájmu, uhrádzať budú len náklady na energie. Prvý rok podnikania je najnáročnejší. Pomôžeme tak začínajúcim podnikateľom postaviť sa na vlastné nohy.  Takýto inkubátor je pritom možné vybudovať z prostriedkov EÚ.
 • Výstavba nájomných bytov.

 

..ktorí tu chcú študovať a rozvíjať sa:

 • Študentom výrazne pomôže zriadenie bezplatnej agentúrnej činnosti na sprostredkúvanie brigád pre študentov vo firmách v meste a regióne. 
 • Mojím cieľom je tiež vytvoriť  informačné centrum s možnosťou rozšírenia stáží v partnerských mestách Bardejova v rôznych štátoch EÚ a mimo nej s dotáciou mesta.
 • Podporme mladé talenty funkčnejším financovaním. Výchova mládeže k umeniu je tiež pomocou pri prevencii.
 • Vytvoriť podmienky pre riadne fungujúce Centrum voľného času.
 • V Bardejove sme rozbehli študentské prípravné výbory kultúrnych podujatí a spoločenských udalostí. Spoločne sme pripravili viacero akcií, ktoré študenti nielen vymysleli, ale ako dobrovoľníci výrazne prispeli i k samotnej realizácii. Študenti musia mať možnosť priamo vplývať na chod mesta. Učíme ich tak zodpovednosti, dobrovoľníckej činnosti a keď ich správne usmerníme, tak z nich vychováme kreatívnych ľudí hrdých na mesto, kde vyrastali a sami prispeli k jeho rozvoju.
 • Financovanie škôl a materských škôl podľa skutočných potrieb.
 • Vzdelávanie detí na základnej škole k ochrane životného prostredia, mediálnej výchove .
 • Podpora vzdelávacích projektov ( Bardejovské potulky, knižnice, súťaže a pod.) a projektov na  zlepšenie životného prostredia obyvateľov.
 • Efektívna spolupráca s organizáciami seniorov a organizačná pomoc pri ich aktivitách, rovnako ako ich technické zabezpečenie.
 • Vyššia prepojenosť aktivít seniorov s aktivitami mládeže a ostatnými organizáciami v meste, podpora doterajších úspešných projektov pre seniorov.

 

Pokračovať na program:  Transparentná ekonomika a komunikácia