Pre dospelých

Práca

 • Mojím cieľom je vytvárať podmienky na tvorbu pracovných miest v  regióne, aby sme zabránili odchodu šikovných ľudí pracovať inam. Je nutné zabezpečiť, aby bol Prešovský kraj regiónom s fungujúcim trhom práce.

 

 • Investície „zvonku“ sú veľmi dôležité. Investori by mali určite v Prešovskom nájsť podporu hlavne v oblasti zjednodušenia legislatívy a dostupnosti  infraštruktúry. Podstatne dôležitejšia je však podľa mňa podpora malého a stredného podnikania našich obyvateľov.
 • Podpora obecných podnikov v regióne.

 

Kraj pre ľudí

Pre vodičov a chodcov:

 • Mojou prioritou je oprava ciest v správe PSK v našom regióne. Denne po nich tiež jazdím a viem, že je to jeden zo základných kritérií komfortu života v kraji.  Akútna je oprava ciest v úsekoch :

Bardejovská Nová Ves - Hrabovec, Varadka – Vyšná Polianka, Vyšná Polianka – Ondavka, Smilno – Šarišské Čierne, Šarišské Čierne – Andrejová, Andrejová – Bardejovská Nová Ves, Lukov – Livov, Bogliarka – Kríže, Kružlov – Krivé, Koprivnica – Kochanovce, Kochanovce – Olšavce, Olšavce – Nižná Voľa, Raslavice - Lopúchov, Lopúchov - Stuľany, Porúbka - Kochanovce, Hažlín - Ortuťová, Kučín - Kožany, Lascov - Brezov, Koprivnica - Dubie, atď.

nebezpečné úseky na trase Krivé – Richvald, Richvald – Kľušovská Zábava, Nižná Voľa – Lukavica, Hertník  - Fričkovce, Osikov – Vaniškovce, Harhaj - Marhaň, Marhaň - Koprivnica, Raslavice - Lopúchov, Raslavice - Vaniškovce, atď.

Tieto cesty musia byť opravené v plnom rozsahu, nie len čiastkovo zaplátaním výtlkov.

 

 • Nevyhnutná je výstavba prípojného pruhu k cestnému obchvatu Bardejova smerom na Mokroluh. Táto križovatka je jedným z najnebezpečnejších miest v našom regióne.
 • Oprava zvodidiel pri cestách v správe PSK môže byť financovaná z grantov Európske únie. Tieto prostriedky musíme využívať,  najmä ak ide o bezpečnosť na cestách v našom regióne. A to nie len na hlavných ťahoch, ale aj v smere do menších obcí. 
 •  Medzi moje ďalšie priority patria: Osvetlenie priechodov pre chodcov v regióne a rekonštrukcie  verejného osvetlenia a jeho výmena za úsporné LED osvetlenie.

Pre zdravotníctvo v regióne:

 • Presadzovať zriadenie integrovaných centier zdravotnej starostlivosti v obciach Raslavice, Zborov, Kružlov, Kurima a meste Bardejov. Cieľom je, aby sa pacientovi poskytovala zdravotná starostlivosť na jednom mieste od všeobecnej po špecializovanú a zároveň, aby tieto boli prepojené so sociálnou starostlivosťou. Vďaka tomuto opatreniu sa výrazne zlepší komfort pre pacienta. S týmto opatrením  priamo súvisí aj Integrácia medzi verejným a súkromným zdravotníctvom. 
 • Dotácie pre sociálne zariadenia podľa skutočných potrieb
 • Podporiť do budúcna trvalú integrovanú pohotovostnú službu pre dospelých a deti v okrese Bardejov.
 • Vytvárať podmienky na to, aby lekárska služba prvej pomoci  a urgentný príjem boli v našom regióne spolu na jednom mieste. Toto opatrenie znamená podstatne lepšiu starostlivosť pre pacienta.
 • Vytváranie podmienok pre skrátenie čakacej doby pacientov.

Pre kultúru, šport a voľný čas:

Mojím cieľom je:

 • zaviesť jednotný a efektívny systém propagácie kultúrnych podujatí v regióne Prešovského kraja
 • podpora umeleckých telies z regiónu, ktoré môžu propagovať náš kraj na Slovensku i v zahraničí
 • rekonštrukcia športovísk
 • podpora športu pre mládež
 • atraktívnejšie formy informovania obyvateľstva o dianí v kraji.

 

Pre všetkých:

 • otvorená samospráva a možnosť vybavenia stránok cez internet,
 • modernizovanie a zefektívnenie prevádzky podnikov Prešovského kraja
 • podpora výsadby rýchlorastúcich drevín s cieľom ich využitia v tepelnom hospodárstve obcí

 

Seniorom:

 • efektívna spolupráca s organizáciami seniorov a organizačná pomoc pri ich aktivitách, rovnako ako ich technické zabezpečenie,
 • vyššia prepojenosť aktivít seniorov s aktivitami mládeže a ostatnými organizáciami v regióne, 
 • podpora doterajších úspešných projektov pre seniorov. 

Ponúkam Vám svoje schopnosti a nápady na realizovanie tohto programu. Verím, že Prešovskému kraju spoločne prinesieme nové možnosti pre budúce generácie. 

Na  dosiahnutie týchto cieľov Vás prosím o podporu vo voľbách do územných celkov dňa 4. novembra 2017. Ďakujem.

 S úctou... Juraj Bochňa