Pre študentov

  • Systematicky pracovať na odstránení normatívneho financovania školstva. Normatívne financovanie školstva výrazne poškodilo kvalitu vzdelania na Slovensku. Žiak je braný ako zdroj príjmov, nie ako osobnosť, ktorú treba rozvíjať. Súčasný stav len veľmi málo odráža pri voľbe strednej školy skutočné vedomosti a zručnosti žiaka a vytvoril nezdravé podmienky pri fungovaní týchto škôl. Ich absolventi sa preto častokrát nedokážu uplatniť na trhu práce.  
  • Podpora elokovaných pracovísk stredných škôl. Pri minimálnych nákladoch je to v mnohých prípadoch jediná možnosť, ako vzdelávať deti so slabším sociálnym zázemím k remeslám, ktoré ich dokážu uživiť. Praktické vyučovanie ich okrem manuálnych zručností naučí disciplíne a zodpovednosti za svoju prácu. V tejto súvislosti musíme viac spolupracovať so starostami obcí, ktorí im môžu následne vytvoriť podmienky na odber ich produktov    
  • Vytvoriť podmienky, ktoré stredným školám umožnia profilovať sa v odboroch a odbornosti. Každá stredná škola musí mať prívlastok, ktorý bude zrozumiteľný a umožní rodičom a žiakom orientovať sa v ich ponuke  
  • Nastaviť počet stredných škôl na reálny počet študentov
  • Kultúra zas potrebuje flexibilné financovanie. Vďaka nemu budú dotácie nielen prehľadnejšie zužitkované, ale jednotlivé kultúrne organizácie ich tak budú môcť použiť aj na jednorazové aktivity

Podpora športu je kľúčová. Úspechy našich športových talentov musí byť vizitkou rozvíjajúceho sa regiónu.