Transparentná ekonomika a komunikácia

 • Vytvárať jasné a zrozumiteľné pravidlá. Rovnaké podmienky, ktoré platia pre všetkých  a všeobecne záväzné nariadenia, ktoré nepotrebujú ďalšie výnimky.
 • Zriadiť na mestskom úrade Centrum prvého kontaktu, kde nájdete odpovede na Vaše otázky, všetky potrebné tlačivá a prijatie na konkrétne oddelenie. 
 • Zriadiť Oddelenie územného a strategického plánovania a pamiatkovej ochrany a dodržiavať stratégie schválené zastupiteľstvom.
 • Sprístupniť podmienky verejných obstarávaní na pripomienkovanie tak, aby sa nedali „ušiť na mieru“ konkrétnej firme.
 • Zreformovať a zefektívniť mestské podniky a odmeňovať ich vedenie na základe reálne dosiahnutých výsledkov.
 • Prioritou je riešenie problémov priamo s obyvateľmi mesta. Navrhované riešenia majú byť realizované len po odkomunikovaní s verejnosťou a stotožnení sa s návrhom. Verejnosť musí byť vopred informovaná o prípadných dopadoch na kvalitu života v danej lokalite a mať možnosť vyjadriť sa k nim aj formou referenda.   
 • Pravidelné verejné stretnutia občanov s primátorom a vedením mesta.
 • Sprehľadniť webovú stránku mesta a uľahčiť možnosť vybavenia vecí cez internet.
 • Vytvoriť jednoduchý sms - systém informovania o dôležitých udalostiach a pre prípady včasného varovania.
 • Sprevádzkovať mestský rozhlas pre informovanie o najdôležitejších udalostiach v meste a varovaniach obyvateľov.
 • Atraktívna ponuka programov Bardejovskej televízie s flexibilným a efektívnym financovaním, s dôrazom na objektívne a nezávislé informovanie obyvateľstva.
 • Vysporiadať sa s dlhovým zaťažením mesta, zodpovedne nastaviť jeho splácanie a pravidelne informovať verejnosť o stave mestskej kasy.
 • Čo najmenej politiky v komunálnej samospráve.

 

Pokračovať na program:  Lepšia infraštruktúra, služby a životné prostredie