Reálne ciele a reálne výsledky

 
 • Systematicky pracovať na odstránení normatívneho financovania školstva. Normatívne financovanie školstva výrazne poškodilo kvalitu vzdelania na Slovensku. Žiak je braný ako zdroj príjmov, nie ako osobnosť, ktorú treba rozvíjať. Súčasný stav len veľmi málo odráža pri voľbe strednej školy skutočné vedomosti a zručnosti žiaka a vytvoril nezdravé podmienky pri fungovaní týchto škôl. Ich absolventi sa preto častokrát nedokážu uplatniť na trhu práce.

 • Áno, niekoľkokrát som na zastupiteľstve vystúpil s touto témou. Je to ale beh na dlhú trať.. 

 • Podpora elokovaných pracovísk stredných škôl. Pri minimálnych nákladoch je to v mnohých prípadoch jediná možnosť, ako vzdelávať deti so slabším sociálnym zázemím k remeslám, ktoré ich dokážu uživiť. Praktické vyučovanie ich okrem manuálnych zručností naučí disciplíne a zodpovednosti za svoju prácu. V tejto súvislosti musíme viac spolupracovať so starostami obcí, ktorí im môžu následne vytvoriť podmienky na odber ich produktov. 

 • Áno, i keď pod iným názvom štát ale tak sprísnil podmienky pre zamestnávateľov, že je veľmi náročné niektoré pracoviská udržať. Preto podporujme Zmluvy o poskytovaní praktického vyučovania a duál

 • Vytvoriť podmienky, ktoré stredným školám umožnia profilovať sa v odboroch a odbornosti. Každá stredná škola musí mať prívlastok, ktorý bude zrozumiteľný a umožní rodičom a žiakom orientovať sa v ich ponuke. 

 • Áno, darí sa to. Príkladom môže byť Hotelová akadémia, ktorá sa po zlúčení s Obchodnou akadémiou premenovala na Obchodnú a hotelovú akadémiu.

 • Nastaviť počet stredných škôl na reálny počet študentov. V Bardejove tento rok skončilo štúdium na základnej škole menej ako 600 žiakov.

 • Tento počet sa delí medzi 9 stredných škôl, vrátane 4 gymnázií. Postupne však nastavujeme počet škôl tak, aby nie prežívali, ale mohli fungovať a rozvíjať sa. Čo ale musíme zabezpečiť je to, aby študenti čo najmenej odchádzali na stredné školy do iných miest, pretože sa odtiaľ s veľkou pravdepodobnosťou už nevrátia.

 • Kultúra zas potrebuje flexibilné financovanie. Vďaka nemu budú dotácie nielen prehľadnejšie zužitkované, ale jednotlivé kultúrne organizácie ich tak budú môcť použiť aj na jednorazové aktivity 

 • Podpora športu je kľúčová. Úspechy našich športových talentov musí byť vizitkou rozvíjajúceho sa regiónu. 

 • Flexibilné financovanie športu a kultúry sme zabezpečili pomocou nových grantových schém (Výzva poslancov, výzva predsedu), ktoré sme počas uplynulých rokov vytvorili. Do Bardejovského okresu sme tak priniesli počas uplynulých rokov spolu ………………………..eur 

Pre zdravotníctvo v regióne

 • Presadzovať zriadenie integrovaných centier zdravotnej starostlivosti v obciach Raslavice, Zborov, Kružlov a meste Bardejov. Cieľom je, aby sa pacientovi poskytovala zdravotná starostlivosť na jednom mieste od všeobecnej po špecializovanú a zároveň, aby tieto boli prepojené so sociálnou starostlivosťou. Vďaka tomuto opatreniu sa výrazne zlepší komfort pre pacienta. S týmto opatrením priamo súvisí aj Integrácia medzi verejným a súkromným zdravotníctvom.

 • Postupne presadzujeme, aby sa rekonštruovali pôvodné budovy a najmä aby mali personálne obsadenie. V meste Bardejov bol tento model zbytočný, nakoľko sa nemocnica postupne dotvára. Veľmi dôležitá je však v budúcnosti najmä dostupnosť zdravotnej starostlivosti v jednotlivých smeroch, najmä v smere na obec Kurima, Nižná Voľa a ďalšie

 • Dotácie pre sociálne zariadenia podľa skutočných potrieb. 

 • Vďaka Výzve poslancov a výzve predsedu sa nám to sčasti podarilo. Teraz je dôležité, aby sme dokázali dofinancovať nárast cien energií a tepla tak, aby sa to nedotklo prijímateľov sociálnych služieb

 • Podporiť do budúcna trvalú integrovanú pohotovostnú službu pre dospelých a deti v okrese Bardejov.

 • Podarilo sa.

 • Vytvárať podmienky na to, aby lekárska služba prvej pomoci a urgentný príjem boli v našom regióne spolu na jednom mieste. Toto opatrenie znamená podstatne lepšiu starostlivosť pre pacienta.  

 • Podarilo sa.

Náš program, naše ciele

KRAJ a MESTO PRE ĽUDÍ...