KRAJ a MESTO PRE ĽUDÍ…

…ktorí chcú byť sebestační

  • Podpora sebestačnosti vidieka a mesta. Cieľom je dosiahnuť najmä potravinovú sebestačnosť.
  • Vytvárať podmienky na to, aby mohli obce Bardejovského okresu produkovať čo najviac plodín, mäsa a tiež energie z obnoviteľných zdrojov pre vlastnú spotrebu.
  • Podpora výsadby rýchlorastúcich drevín s cieľom ich využitia v tepelnom hospodárstve obcí
  • Podpora predaja „z dvora“ a väčšia motivácia ľudí k pestovaniu a chovu domácich zvierat.
  • Vytvoriť servis Prešovského kraja pre obyvateľov, ktorý im pomôže vysporiadať vlastníctvo pozemkov so Slovenským pozemkovým fondom a správcami povodí. Aj toto môže spolu so sceľovaním pozemkov napomôcť väčšiemu záujmu o hospodárenie a farmárčenie
  • Podpora záhradkárov. Vyčleniť nové územia vo vlastníctve PSK a mesta Bardejov na záhradkárske osady. Symbolická cena prenájmu drobných parciel bez možnosti odkúpenia a zastavania a jasné pravidlá umožnia ľuďom opäť sa vrátiť ku zmysluplnému tráveniu voľného času a dopestovať si zdravé a lacnejšie potraviny. Tiež musíme zvýšiť starostlivosť o súčasné prístupové cesty k záhradkárskym osadám a tiež o existujúce zdroje závlahovej a pitnej vody v nich.
  • Z prostriedkov EÚ zakúpiť linku na recyklovanie plastu a výrobu veľkoobjemových nádob na zachytávanie dažďovej vody. Tieto bezplatne poskytnúť majiteľom rodinných domov, ktorí tu platia dane a poplatky za odpad.
  • Mobilný bitúnok umožní drobným chovateľom zvierat legálne predať mäso po zabíjačke súkromným spotrebiteľom. Vyjdeme tak v ústrety chovateľom aj legislatíve. (Dostanete potvrdenie od veterinára a bitúnok prevezme aj nebezpečný odpad)
  • Vytvoriť podmienky na to, aby mohli byť potraviny po záruke a nedojedené jedlá legálne použité ako krmivo napr. pre ošípané. Dnes to legislatíva neumožňuje.
  • Vytvorenie nových vrtov podzemnej vody v obciach okresu Bardejov