KRAJ a MESTO PRE ĽUDÍ…

…ktorí sa chcú vzdelávať a rozvíjať sa

 • Naďalej systematicky pracovať na odstránení normatívneho financovania školstva. Normatívnefinancovanie školstva výrazne poškodilo kvalitu vzdelania na Slovensku. Žiak je braný ako zdroj príjmov, nie ako osobnosť, ktorú treba rozvíjať. Súčasný stav len veľmi málo odráža pri voľbe strednej školy skutočné vedomosti a zručnosti žiaka a vytvoril nezdravé podmienky pri fungovaní týchto škôl. Ich absolventi sa preto častokrát nedokážu uplatniť na trhu práce.
 • Podporovať školy pri uzatváraní Zmlúv o poskytovaní praktického vyučovania a motivovanie firiem k tejto činnosti. Pri minimálnych nákladoch je to v mnohých prípadoch jediná možnosť, ako vzdelávať deti so slabším sociálnym zázemím k remeslám, ktoré ich dokážu uživiť. Praktické vyučovanie ich okrem manuálnych zručností naučí disciplíne a zodpovednosti za svoju prácu. V tejto súvislosti musíme viac spolupracovať so starostami obcí, ktorí im môžu následne vytvoriť podmienky na odber ich produktov
 • Vytvárať osvetu pre zamestnávateľov, aby sme sa vyhli diskriminácii žiakov.
 • Podpora duálneho vzdelávania
 • Vytvoriť v súčasných internátoch stredných škôl byty pre učiteľov. Viaceré internáty sa boria s nedostatkom študentov a ich kapacita na tento účel postačuje. Na druhej strane nemáme čím prilákať kvalitných pedagógov, ktorí na začiatok potrebujú vytvoriť podmienky na dočasné bývanie. To isté sa týka lekárov, ktorých je nedostatok.
 • Odstrániť duplicitu odborov na stredných školách v meste. Zdravá konkurencia je výborná vec. Často však prerastá do zvláštneho súboja medzi školami, pričom nie je dôležitá kvalita odboru, ale počet žiakov v ňom.
 • Naďalej vytvárať podmienky, ktoré stredným školám umožnia profilovať sa v odboroch a odbornosti. Každá stredná škola musí mať prívlastok, ktorý bude zrozumiteľný a umožní rodičom a žiakom orientovať sa v ich ponuke
 • Nastaviť počet stredných škôl na reálny počet študentov
 • Flexibilné financovanie kultúry a zrozumiteľná propagácia podujatí. Vďaka nemu budú dotácie nielen prehľadnejšie zužitkované, ale jednotlivé kultúrne organizácie ich tak budú môcť použiť aj na jednorazové aktivity
 • Podpora športu je kľúčová. Úspechy našich športových talentov musí byť vizitkou rozvíjajúceho sa regiónu.
 • Sprístupnenie školských telocviční mládeži aj po vyučovaní. Záujmové krúžky a kluby majú vyťažiť telocvične na maximum. Nekomerčný prenájom telocviční má byť bezplatný
 • Presadzovanie Povinnej školskej dochádzky do získania výučného listu. Toto opatrenie môže zabrániť tomu, aby deti odchádzali zo škôl bez toho, aby mali aspoň základné vzdelanie pre nejaké remeslo.