Pre študentov

 • Systematicky pracovať na odstránení normatívneho financovania školstva. Normatívne financovanie školstva výrazne poškodilo kvalitu vzdelania na Slovensku. Žiak je braný ako zdroj príjmov, nie ako osobnosť, ktorú treba rozvíjať. Súčasný stav len veľmi málo odráža pri voľbe strednej školy skutočné vedomosti a zručnosti žiaka a vytvoril nezdravé podmienky pri fungovaní týchto škôl. Ich absolventi sa preto častokrát nedokážu uplatniť na trhu práce.  
 • Podpora elokovaných pracovísk stredných škôl. Pri minimálnych nákladoch je to v mnohých prípadoch jediná možnosť, ako vzdelávať deti so slabším sociálnym zázemím k remeslám, ktoré ich dokážu uživiť. Praktické vyučovanie ich okrem manuálnych zručností naučí disciplíne a zodpovednosti za svoju prácu. V tejto súvislosti musíme viac spolupracovať so starostami obcí, ktorí im môžu následne vytvoriť podmienky na odber ich produktov    
 • Vytvoriť podmienky, ktoré stredným školám umožnia profilovať sa v odboroch a odbornosti. Každá stredná škola musí mať prívlastok, ktorý bude zrozumiteľný a umožní rodičom a žiakom orientovať sa v ich ponuke  
 • Nastaviť počet stredných škôl na reálny počet študentov
 • Kultúra zas potrebuje flexibilné financovanie. Vďaka nemu budú dotácie nielen prehľadnejšie zužitkované, ale jednotlivé kultúrne organizácie ich tak budú môcť použiť aj na jednorazové aktivity

Podpora športu je kľúčová. Úspechy našich športových talentov musí byť vizitkou rozvíjajúceho sa regiónu.

Pre dospelých

Práca

 • Mojím cieľom je vytvárať podmienky na tvorbu pracovných miest v  regióne, aby sme zabránili odchodu šikovných ľudí pracovať inam. Je nutné zabezpečiť, aby bol Prešovský kraj regiónom s fungujúcim trhom práce.

 

 • Investície „zvonku“ sú veľmi dôležité. Investori by mali určite v Prešovskom nájsť podporu hlavne v oblasti zjednodušenia legislatívy a dostupnosti  infraštruktúry. Podstatne dôležitejšia je však podľa mňa podpora malého a stredného podnikania našich obyvateľov.
 • Podpora obecných podnikov v regióne.

 

Kraj pre ľudí

Pre vodičov a chodcov:

 • Mojou prioritou je oprava ciest v správe PSK v našom regióne. Denne po nich tiež jazdím a viem, že je to jeden zo základných kritérií komfortu života v kraji.  Akútna je oprava ciest v úsekoch :

Bardejovská Nová Ves - Hrabovec, Varadka – Vyšná Polianka, Vyšná Polianka – Ondavka, Smilno – Šarišské Čierne, Šarišské Čierne – Andrejová, Andrejová – Bardejovská Nová Ves, Lukov – Livov, Bogliarka – Kríže, Kružlov – Krivé, Koprivnica – Kochanovce, Kochanovce – Olšavce, Olšavce – Nižná Voľa, Raslavice - Lopúchov, Lopúchov - Stuľany, Porúbka - Kochanovce, Hažlín - Ortuťová, Kučín - Kožany, Lascov - Brezov, Koprivnica - Dubie, atď.

nebezpečné úseky na trase Krivé – Richvald, Richvald – Kľušovská Zábava, Nižná Voľa – Lukavica, Hertník  - Fričkovce, Osikov – Vaniškovce, Harhaj - Marhaň, Marhaň - Koprivnica, Raslavice - Lopúchov, Raslavice - Vaniškovce, atď.

Tieto cesty musia byť opravené v plnom rozsahu, nie len čiastkovo zaplátaním výtlkov.

 

 • Nevyhnutná je výstavba prípojného pruhu k cestnému obchvatu Bardejova smerom na Mokroluh. Táto križovatka je jedným z najnebezpečnejších miest v našom regióne.
 • Oprava zvodidiel pri cestách v správe PSK môže byť financovaná z grantov Európske únie. Tieto prostriedky musíme využívať,  najmä ak ide o bezpečnosť na cestách v našom regióne. A to nie len na hlavných ťahoch, ale aj v smere do menších obcí. 
 •  Medzi moje ďalšie priority patria: Osvetlenie priechodov pre chodcov v regióne a rekonštrukcie  verejného osvetlenia a jeho výmena za úsporné LED osvetlenie.

Pre zdravotníctvo v regióne:

 • Presadzovať zriadenie integrovaných centier zdravotnej starostlivosti v obciach Raslavice, Zborov, Kružlov, Kurima a meste Bardejov. Cieľom je, aby sa pacientovi poskytovala zdravotná starostlivosť na jednom mieste od všeobecnej po špecializovanú a zároveň, aby tieto boli prepojené so sociálnou starostlivosťou. Vďaka tomuto opatreniu sa výrazne zlepší komfort pre pacienta. S týmto opatrením  priamo súvisí aj Integrácia medzi verejným a súkromným zdravotníctvom. 
 • Dotácie pre sociálne zariadenia podľa skutočných potrieb
 • Podporiť do budúcna trvalú integrovanú pohotovostnú službu pre dospelých a deti v okrese Bardejov.
 • Vytvárať podmienky na to, aby lekárska služba prvej pomoci  a urgentný príjem boli v našom regióne spolu na jednom mieste. Toto opatrenie znamená podstatne lepšiu starostlivosť pre pacienta.
 • Vytváranie podmienok pre skrátenie čakacej doby pacientov.

Pre kultúru, šport a voľný čas:

Mojím cieľom je:

 • zaviesť jednotný a efektívny systém propagácie kultúrnych podujatí v regióne Prešovského kraja
 • podpora umeleckých telies z regiónu, ktoré môžu propagovať náš kraj na Slovensku i v zahraničí
 • rekonštrukcia športovísk
 • podpora športu pre mládež
 • atraktívnejšie formy informovania obyvateľstva o dianí v kraji.

 

Pre všetkých:

 • otvorená samospráva a možnosť vybavenia stránok cez internet,
 • modernizovanie a zefektívnenie prevádzky podnikov Prešovského kraja
 • podpora výsadby rýchlorastúcich drevín s cieľom ich využitia v tepelnom hospodárstve obcí

 

Seniorom:

 • efektívna spolupráca s organizáciami seniorov a organizačná pomoc pri ich aktivitách, rovnako ako ich technické zabezpečenie,
 • vyššia prepojenosť aktivít seniorov s aktivitami mládeže a ostatnými organizáciami v regióne, 
 • podpora doterajších úspešných projektov pre seniorov. 

Ponúkam Vám svoje schopnosti a nápady na realizovanie tohto programu. Verím, že Prešovskému kraju spoločne prinesieme nové možnosti pre budúce generácie. 

Na  dosiahnutie týchto cieľov Vás prosím o podporu vo voľbách do územných celkov dňa 4. novembra 2017. Ďakujem.

 S úctou... Juraj Bochňa