Mesto pre ľudí..

..ktorí tu chcú pracovať a bývať:

 • Samospráva musí vytvoriť podmienky na to, aby sme umožnili pôsobenie veľkých, no najmä serióznych firiem v našom meste. To všetko s prehľadným financovaním a zodpovedným prístupom. Je však potrebné zabezpečiť, aby v prvom rade  mali prácu bardejovskí živnostníci a firmy. Preto musíme vytvárať podmienky najmä tým, ktorí tu reálne platia dane už dnes.
 • Vytvoriť podmienky na to, aby  mestské podniky mohli vyrábať vlastné produkty. Zabezpečíme tak prácu nielen odborným zamestnancom, ale aj dlhodobo nezamestnaným.  Práca pre sociálne slabších obyvateľov bude podmienená dochádzkou ich detí do školy, s čím súvisí lepšia komunikácia medzi oddeleniami MSÚ a školami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Predídeme tiež podozreniam, ktoré sprevádzajú výbery cudzích firiem na rekonštrukcie.
 • Investície z grantov Európskej únie smerovať do technického vybavenia mesta.  Tak, aby sme aj po skončení možnosti čerpať eurofondy mohli svojpomocne rekonštruovať a udržiavať naše mesto.
 • 150  nových pracovných miest  prinesie v blízkej budúcnosti firma KAMAX. Budú to pracovné miesta pre vývojárov a odborných zamestnancov. Mesto môže túto investíciu podporiť príjazdovou cestou, autobusovou zastávkou k firme a jednoduchým protipovodňovým valom, ktorý umožní vznik ďalších firiem v tejto časti mesta. Umožníme tiež rozvoj duálneho vzdelávania v spolupráci s viacerými strednými školami v meste.
 • Modernizovanie a zefektívnenie prevádzky mestských podnikov.
 • Vytvárať podmienky na tvorbu pracovných miest v meste, aby sme zabránili odchodu šikovných ľudí pracovať inam. Bardejov je ideálne mesto pre rodiny s deťmi. Je mestom s relatívne nízkou kriminalitou, s dostatočne veľkými oddychovými zónami, ktoré budeme naďalej rozširovať. Je však nutné zabezpečiť, aby bol aj mestom s fungujúcim trhom práce.
 • Vytvoriť podnikateľský inkubátor v jednej z budov patriacich mestu. Začínajúci živnostníci s trvalým pobytom v Bardejove, resp. firmy s tunajším miestom podnikania tu budú mať možnosť prvý rok svojho pôsobenia fungovať bez nájmu, uhrádzať budú len náklady na energie. Prvý rok podnikania je najnáročnejší. Pomôžeme tak začínajúcim podnikateľom postaviť sa na vlastné nohy.  Takýto inkubátor je pritom možné vybudovať z prostriedkov EÚ.
 • Výstavba nájomných bytov.

 

..ktorí tu chcú študovať a rozvíjať sa:

 • Študentom výrazne pomôže zriadenie bezplatnej agentúrnej činnosti na sprostredkúvanie brigád pre študentov vo firmách v meste a regióne. 
 • Mojím cieľom je tiež vytvoriť  informačné centrum s možnosťou rozšírenia stáží v partnerských mestách Bardejova v rôznych štátoch EÚ a mimo nej s dotáciou mesta.
 • Podporme mladé talenty funkčnejším financovaním. Výchova mládeže k umeniu je tiež pomocou pri prevencii.
 • Vytvoriť podmienky pre riadne fungujúce Centrum voľného času.
 • V Bardejove sme rozbehli študentské prípravné výbory kultúrnych podujatí a spoločenských udalostí. Spoločne sme pripravili viacero akcií, ktoré študenti nielen vymysleli, ale ako dobrovoľníci výrazne prispeli i k samotnej realizácii. Študenti musia mať možnosť priamo vplývať na chod mesta. Učíme ich tak zodpovednosti, dobrovoľníckej činnosti a keď ich správne usmerníme, tak z nich vychováme kreatívnych ľudí hrdých na mesto, kde vyrastali a sami prispeli k jeho rozvoju.
 • Financovanie škôl a materských škôl podľa skutočných potrieb.
 • Vzdelávanie detí na základnej škole k ochrane životného prostredia, mediálnej výchove .
 • Podpora vzdelávacích projektov ( Bardejovské potulky, knižnice, súťaže a pod.) a projektov na  zlepšenie životného prostredia obyvateľov.
 • Efektívna spolupráca s organizáciami seniorov a organizačná pomoc pri ich aktivitách, rovnako ako ich technické zabezpečenie.
 • Vyššia prepojenosť aktivít seniorov s aktivitami mládeže a ostatnými organizáciami v meste, podpora doterajších úspešných projektov pre seniorov.

 

Transparentná ekonomika a komunikácia

 • Vytvárať jasné a zrozumiteľné pravidlá. Rovnaké podmienky, ktoré platia pre všetkých  a všeobecne záväzné nariadenia, ktoré nepotrebujú ďalšie výnimky.
 • Zriadiť na mestskom úrade Centrum prvého kontaktu, kde nájdete odpovede na Vaše otázky, všetky potrebné tlačivá a prijatie na konkrétne oddelenie. 
 • Zriadiť Oddelenie územného a strategického plánovania a pamiatkovej ochrany a dodržiavať stratégie schválené zastupiteľstvom.
 • Sprístupniť podmienky verejných obstarávaní na pripomienkovanie tak, aby sa nedali „ušiť na mieru“ konkrétnej firme.
 • Zreformovať a zefektívniť mestské podniky a odmeňovať ich vedenie na základe reálne dosiahnutých výsledkov.
 • Prioritou je riešenie problémov priamo s obyvateľmi mesta. Navrhované riešenia majú byť realizované len po odkomunikovaní s verejnosťou a stotožnení sa s návrhom. Verejnosť musí byť vopred informovaná o prípadných dopadoch na kvalitu života v danej lokalite a mať možnosť vyjadriť sa k nim aj formou referenda.   
 • Pravidelné verejné stretnutia občanov s primátorom a vedením mesta.
 • Sprehľadniť webovú stránku mesta a uľahčiť možnosť vybavenia vecí cez internet.
 • Vytvoriť jednoduchý sms - systém informovania o dôležitých udalostiach a pre prípady včasného varovania.
 • Sprevádzkovať mestský rozhlas pre informovanie o najdôležitejších udalostiach v meste a varovaniach obyvateľov.
 • Atraktívna ponuka programov Bardejovskej televízie s flexibilným a efektívnym financovaním, s dôrazom na objektívne a nezávislé informovanie obyvateľstva.
 • Vysporiadať sa s dlhovým zaťažením mesta, zodpovedne nastaviť jeho splácanie a pravidelne informovať verejnosť o stave mestskej kasy.
 • Čo najmenej politiky v komunálnej samospráve.

 

Lepšia infraštruktúra, služby a životné prostredie

 • Pružne reagovať na výzvy grantov Európskej únie.
 • Spolupráca s bardejovskou nemocnicou na stabilizácii personálu prostredníctvom nájomných bytov.
 • Zabezpečiť príspevok na nákup nových nemocničných postelí pre nemocnicu.
 • Zefektívniť spôsob platieb za parkovanie a vyriešiť parkovanie obyvateľov v ich konkrétnom obvode. Problém Bardejova začína byť nie v nedostatku parkovacích miest, ale skôr v nedodržiavaní parkovacieho poriadku, a tak sa stáva, že obyvatelia bytových domov jednoducho nemajú kde zaparkovať, hoci na to majú právo.
 • Bezplatné parkovanie pre občanov mesta - držiteľov Zlatej Jánskeho plakety za darovanie krvi.
 • Budovanie parkovacích miest pri bytových domoch pomocou zatrávňovacích tvárnic z produkcie mestského podniku.
 • Výstavba príjazdových ciest a verejného osvetlenia k novovznikajúcim domom.
 • Výstavba cyklotrasy do Bardejovských Kúpeľov a ďalších nových cyklotrás s riadnym dopravným značením.
 • Zlepšenie nadväznosti spojov mestskej hromadnej dopravy.
 • Riešenie protipovodňovej ochrany mesta v spolupráci s obcami Mokroluh, Rokytov,  Tarnov či Kružlov.
 • Program pre zachytávanie dažďovej vody pri rodinných domoch.
 • Vysadiť v meste 600 stromov ročne a zastaviť neprimeraný výrub mestských lesov.
 • Spolupráca s organizáciou záhradkárov a vytváranie lepších materiálnych a technických podmienok pre záhradkárske osady a záhradkárov. Podpora a motivácia začínajúcich záhradkárov, ako možnosť trávenia voľného času, rozširovanie a udržiavanie záhradkárskych oblastí. Podpora vyučovania detí základných škôl skúsenými záhradkármi a vytvorenie plne vybavených školských záhrad.
 • Rozumná motivácia obyvateľov k triedeniu odpadu a jeho následné zhodnotenie.
 • Jednoduchší výber poplatkov za odpad a efektívnejšia kontrola jeho vývozu.
 • Vytvorenie vyhovujúcich podmienok pre majiteľov psov. Prispôsobiť vybavenie verejných priestranstiev mesta hygienickými potrebami výške súčasného poplatku za psa v meste. Zároveň znížiť na minimum poplatok za psa osobám so zdravotným postihnutím.
 • Reforma Mestskej polície a rozšírenie jej kompetencií, zvýšenie počtu hliadok počas nočných hodín, najmä v piatok a cez víkend. Prísnejšie sankcionovanie rušenia nočného pokoja, nepovolených ohňostrojov a pod.

 

Podpora športu, kultúry a cestovného ruchu

 • Podpora športu je kľúčová.  Základom je podpora športu mládeže, najmä atletiky a plávania. Úspechy našich športových talentov musia byť vizitkou rozvíjajúceho sa mesta.
 • Rekonštrukcia športovej haly a športovísk, výstavba atletickej dráhy.
 • Výstavba kultúrneho domu s primeraným technickým zabezpečením. Bardejovu zúfalo chýba dôstojné miesto pre kultúru. Na tento účel možno použiť prostriedky z EÚ a využiť úzku spoluprácu s Prešovským samosprávnym krajom.
 • Zaviesť jednotný a efektívny systém propagácie kultúrnych podujatí v meste.
 • Podpora umeleckých telies z Bardejova propagujúcich mesto na Slovensku i v zahraničí.
 • Lepšia spolupráca a vzájomná koordinácia aktivít medzi mestom a Bardejovskými Kúpeľami.
 • Propagácia tematických celkov, ktoré máme nielen v samotnom meste, ale aj v regióne, kde je mesto Bardejov prirodzeným centrom.
 • Lepšie označenie pamiatok na cestách, ktoré majú nasmerovať turistov.
 • Vybudovanie kempingu v blízkosti mesta a vodnej nádrže súvisiacej aj s protipovodňovým opatrením.
 • Pridržiavať sa Stratégie cestovného ruchu a pružne ju rozšíriť podľa aktuálnej potreby.
 • Vytvorenie samostatnej sekcie oddelenia MSÚ, ktorá sa bude venovať len propagácii mesta na Slovensku a v zahraničí.
 • Farebné námestie - motivácia obyvateľov a firiem  sídliacich na Radničnom námestík pestovaniu kvetov v oknách budov v pamiatkovej zóne.
 • Prehodnotiť počet partnerských miest a využiť ich potenciál na maximum najmä v oblasti propagácie mesta Bardejov v zahraničí.
 • Peniaze získané z príjmov Bardejovského jarmoku investovať do zlepšenia infraštruktúry a propagácie tohto podujatia.

 

Ponúkam Vám svoje schopnosti a nápady na realizovanie tohto programu. Verím, že mestu Bardejov spoločne prinesieme nový impulz pre budúce generácie. 

Na  dosiahnutie týchto cieľov Vás prosím o podporu v komunálnych voľbách dňa 10. novembra 2018. Ďakujem.

S úctou... Juraj Bochňa